K obnově památek ve Slaném v roce 2014
Napsal Marek Filipec   
10.12. 2014 10:10

ico_slany_gothardPodzim letošního roku se nesl ve znamení oslav dvacátého pátého výročí pádu komunistické totality v naší zemi, proto bych na úvod těchto řádků citoval slova hlavního protagonisty listopadových událostí roku 1989, prezidenta Václava Havla: „Národ, který nepečuje o své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. “ Podíváme-li se na památkový fond města Slaného úhlem uplynulého čtvrtstoletí, musíme říci, že místní samospráva i jednotlivý soukromí vlastníci na svou historickou identitu nezapomínají a leží jim na srdci. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Nejrozsáhlejší práce proběhly při revitalizace atria bývalé Piaristické koleje spojené s rehabilitací některých výstavních prostor muzea a vestavbou výtahu. O ní jsme již podrobně informovali zde i na stránkách Slánské radnice.

 Hned dvě akce obnovy se dotkly nejvýznamnější památky města, kostela sv. Gotharda. Tou viditelnější bylo statické zajištění opěrného pilíře a obnova části zdiva presbytáře. Nejprve došlo za dozoru archeologů k odkrytí části základů a prověření zdiva pod úrovní terénu u prvního opěrného pilíře od sakristie. Zdivo nevykazovalo vážnější poruchy a mohlo být znovu zakryto vrstvou kačírku a zeminou. V nadzemní části do výše oken kněžiště došlo ke statickému zajištění trhlinami poškozených kamenů pomocí ocelových trnů vložených do předvrtaných otvorů. Vyměněn musel být pouze jeden poškozený kámen při terénu, jehož zachování pro stabilitu opěráku již dále nebylo možné, další poruchy se podařilo odborně kamenicky odstranit. Povrch kamenů byl v další fázi omyt tlakovou vodou, čímž se zbavily usazených nečistot. Na závěr došlo k přespárování vápennou maltou v odpovídající barevnosti, vyplnění plomb po statickém sešívání a historických otvorů v kamenech vzniklých při jejich dopravě na místo, z nichž se pojivo časem vydrolilo, ale bylo patrné ve zbytcích. Po skončení prací bylo zdivo podrobně zdokumentováno včetně detailů kamenických značek nápisů a torz kreseb z různých historických období, na které je právě tato část kamenného zdiva kněžiště poměrně bohatá. Další snímky zde

Další etapou pokračovalo také restaurování hlavního oltáře v interiéru kostela a to obnovou soch sv. Petra a Pavla a architektury včetně zlacení hlavic sloupů. Akce byla podpořena dotací z programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Restaurátorského zásahu se dočkala také socha Panny Marie z průčelí klášterního kostela, vítající všechny příchozí, která musela být před časem pro špatný stav sejmuta. Před jejím návratem na fasádu bude ještě třeba dořešit krytí před povětrností. Na podzim byla převezena do restaurátorské dílny socha Panny Marie Bolestné, která bude příští rok (2015) nově osazena v aleji vedoucí ke klášteru a o průběhu prací vás budeme podrobněji informovat. Barokní socha z r. 1734 v majetku města byla dlouhou dobu „odložena“ v areálu kláštera a nyní by se měla symbolicky vrátit jako nejstarší zástupce původní sochařské výzdoby lemující do r. 1891 cestu z dnešního Hlaváčkova náměstí do areálu kláštera.

 V podzimních měsících pokračovala druhou etapou obnova parkánové zdi u Černé bašty v ulici Na Hradbách. Shodně jako v loňském roce bylo na straně směřující k bývalému příkopu pod stávajícím terénem podchyceno nedostatečně založené zdivo podezdíváním. V nejvíce poškozených úsecích nad terénem muselo být potom lokálně přezděno rozpadající se zdivo a to z kvalitní lomové opuky, méně narušené úseky byly vyspraveny hloubkovým spárováním. Na závěr byla dozděna koruna zdiva na přibližně shodnou úroveň líc zdí opatřen tenkou vápennou omítkou. Obnovena byla také část ohradní zdi v majetku města a vrátka z ulice, jimiž se do areálu vstupuje. Akce byla podpořena dotací Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských památkových zón. Průběh opravy na fotografiích zde