OPRAVA KOSTELA SV. JAKUBA V ŽELENICÍCH
Napsal Marek Filipec   
02.08. 2013 11:24

2013.04.30 013Začátkem dubna letošního roku se rozběhly práce na obnově kostela sv. Jakuba v Želenicích. Již nyní je část prací hotova a provedené průzkumy přinášejí nová zjištění o jedné z nejstarších sakrálních památek v regionu. 
Nejprve došlo ke snížení navýšeného terénu při stěnách, který zvyšoval celkovou vlhkost ve zdivu projevující se zejména v interiéru. Na to navázalo vyhloubení rýhy a položení drenáže sloužící k odvětrávání a odvodu vlhkosti. Hloubkové práce probíhali za dozoru archeologů, kteří zdokumentovali odhalené opravované základové zdivo a vzájemné souvislosti jednotlivých stavebních části kostela. Zajímavým zjištěním je potvrzení přímého propojení zdiva presbytáře a sakristie, na jejímž půdorysu stál nějaký objekt již ve středověku.

Po zasypání drenážních jam mohlo vyrůst lešení. Z něho se naskytnul konečně detailní pohled na odhalené zdivo několika stavebních etap počínaje 12. stoletím. Stavební průzkum, zajišťovaný pracovníky Národního památkového ústavu, doplnili přivolaní restaurátoři, kteří zhodnotili dochované omítky jak v exteriéru tak následně v interiéru. Byly nalezeny omítkové vrstvy ze všech významných slohových období od gotiky až do 19. století. Za nejhodnotnější je podle očekávání třeba označit presbytář kostela. Na jeho gotickém zdivu a všech okenních špaletách (včetně gotického okna zazděného v baroku) stejně jako v zazdívkách oken románských v úrovni lodi se v nějaké míře dochovala autentická gotická omítka. Průzkum omítek proběhl také v interiéru, jehož obnova není součástí této etapy. V něm bylo sondami objeveno opět částečné dochování gotických omítek v presbytáři a na vítězném oblouku, nejstarší vrstva nacházející se v lodi kostela pochází potom z období renesance.

2013.07.30 047Pozoruhodným detailem stavebního vývoje odhaleným díky chybějícím omítkám jsou některé kameny v zazdívce románských oken. Pro ni byly zřejmě druhotně užity kameny z vybouraných nových větších barokních oken. Kameny byly ovšem do zazdívky vloženy obráceně, takže můžeme dnes na vnější straně vidět dochované velmi kvalitní renesanční omítky původně z interiéru kostela.

Na základě uvedeného průzkumů mohly být stanoveny novější zvětralé omítky určené k odstranění a naopak cenné části, které budou restaurátorsky zachyceny a ponechány. Průběžně probíhá přezdívání silně zvětralého, rozvolněného a vypadávajícího zdiva z kvalitní opuky a štítů sakristie a márnice s korunou z kvalitních starých cihel. Méně poškozené části zdiva bez cenných omítek jsou hloubkově spárovány tak, aby byly připraveny k aplikaci nových vápenných omítek. Zcela přezděna z původního materiálu přitom musela být vychýlená západní zeď sakristie.

Současně proběhly práce na zajištění statiky objektu. Znatelné trhliny ve zdivu byly na několika místech sešity speciálními výztužemi vlepenými do citlivě vyvrtaných drážek a vrtů. V prostoru nad presbytářem byl odhalen rub gotických kleneb, otevřené trhliny citlivě vyklínovány, hloubkově vyspárovány, opatřeny potěrem vápenné malty a zasypány reciklátem s povrchem z vápenné mazaniny.

Začátkem července byla zahájena obnova krovu a střešního pláště. Z důvodu většího zásahu byla rozebrána konstrukce hambalkového krovu se stojatou stolicí nad presbytářem z poloviny 18. století a po sanaci následně opět složena při otesání, výměně nebo nastavení nejvíce poškozených prvků. Jistým překvapením byl poměrně dobrý stav pozednice v této části, která vyžadovala jen minimální zásah. Práce budou následně pokračovat na barokním krovu hlavní lodi a většími zásahy na konstrukci sanktusové věže. V současné době byla zahájena aplikace nových vápenných omítek na jižní a následně západní straně kostela.

 

2013.07.09 029