Index
Archeologický výzkum v Třebízského ulici Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
04.07. 2012 14:57

pruzkum_1V současné době byla dokončena zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při křižovatce ulic Třebízského a Palackého, který probíhal v poslední třetině loňského roku (2011) a vyžádal si nemalé náklady. Jeho potřebu vyvolalo zahájení výstavby budovy tzv. parkovacího domu, který je v současné době již v hrubé stavbě dokončena. K problematice této novostavby z hlediska památkové péče a jejího zasazení do městské památkové zóny se budeme věnovat v některém dalším příspěvku.

Předstihový archeologický výzkum na jedné z mála nezastavěných ploch v intravilánu města v poloze za historicky doloženými hradbami odhalil několik skutečností. Mezi ty nejzajímavější patří nejstarší dochované nálezy s kostrovým hrobem muže kladeným do období tzv. kultury se šňůrkovou keramikou v závěru pravěkého eneolitu (2800-2500 př. n. l.), datace ještě bude zpřesněna. Další nálezy dokládají kontinuální osídlení lokality od 13. století, tedy ještě před založením středověkého města, až do roku 1987, kdy došlo k nešťastné demolici v té době převážně klasicistních domů. Naopak se nepodařilo prokázat žádné řemeslné aktivity, které se ve středověku soustředily právě za městské hradby, aby se zamezilo vzniku požárů či z hygienických důvodů. Zpráva obsahuje také grafickou 3D rekonstrukci jednoho ze dvou odhalených barokních sklepů.

Celý článek...
 
Pomník napoleonských válek u Vraného obnoven Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.06. 2012 11:11

Napoleon_icoJedinečná památka na napoleonské války, které také podstatně ovlivnily Slánsko, byla obnovena péčí městyse Vraný. Pomník v polích, který byl odhalen 19. 8. 1913 o 100. výročí setkání tří císařů před bitvou u Lipska, připomíná pohnuté srpnové události roku 1813 … dne 17. srpna přišlo rakouské vojsko v počtu sto tisíc mužů a utábořilo se na polích od Jarpic k Pálečku, k Vranému a zase k Jarpicům. Rozbili válečný tábor a zůstali zde ve stanech po dva dny. Polní maršálek de Siewallar bydlel s družinou v budenickém zámku … dne 20. srpna konala se přehlídka vojska, které se postavilo do šesti šiků na polích mezi Lukovem, Vraným, Černochovem, Ječovicemi, Ředhoští a Louckou. Přehlídku konali císař rakouský František, car ruský Alexander a král pruský Vilém Bedřich. Po ukončené přehlídce dalo se vojsko na pochod do Sas, kde 26. srpna udeřilo na Drážďany … (František Komárek, Paměti panství a farní osady budenické, Praha 1911, str. 85)

Celý článek...
 
Kaple s kozou … v Bakově povstala památka téměř popela Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
18.05. 2012 08:49

bakov_icoPři jedné z prvních návštěv před opravou kaple na návsi v Bakově při hlavní silnici na Zlonice nás přivítala koza, která u památky hledala nějakou potravu. Kaple byla tehdy v havarijním stavu a odbor kultury MěÚ Slaný uvítal úsilí obce o její záchranu.

Na začátku letošního jara byla definitivním nátěrem dokončena její obnova. Její stav, kterému neprospívá kromě jiného dnešní situování pod úrovní průjezdní komunikace, byl po předchozí tuhé zimě opravdu kritický. Srážková i vzlínající vlhkost způsobily své. Silně narušená byla střešní krytina, chybějící omítka odhalovala zhruba z poloviny opukové zdivo, zcela setřeno bylo původní členění fasády, ve vstupních dveřích chyběla část výplně. Po zahájení prací se kompletní obnovy postupně dočkala střecha, nově došlo k položení historicky vhodnějšího typu krytiny, tzv. bobrovek. Dílčí výměny zaznamenal také dřevěný krůvek. V nárožích došlo k obnovení původního členění naznačujícího bosáž. Repasovány byly vstupní dveře, zprovozněn jejich zámek, odrezen, natřen a doplněn železný plůtek. Na vrchol zvoničky se na závěr umístil nový pískovcový kříž, zhotovený na základě dobových fotografií, který nahradil neproporční kříž litinový z doby poslední obnovy. Celková obnova znamená rehabilitaci drobné sakrální památky, která dotváří střed historicky významné obce, která dala jméno snad nejznámějšímu vodnímu toku na Slánsku. Práce se podařilo uskutečnit díky snaze vedení obce Beřovice a dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím sdružení Přemyslovské střední Čechy.

Bakov_1_aBakov_2_a  Bakovv_3b_a

 

 

 

 

 

Bakov_1a_aBakov_3_a Bakov_4_a

 

 

 

 

 

 

Bakov_5_aBakov_9_a Bakov_7_a

 
K ohlasům svatoanežské ikonografie na Slánsku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
25.04. 2012 15:58

vitraj_icoDne 25. března letošního roku se uzavřela pomyslná brána jedné z našich návštěvnicky nejúspěšnějších výstav poslední doby, kterou zároveň vyvrcholil rok věnovaný pozoruhodné postavě českých dějin, národní patronce – princezně a řeholnici sv. Anežce České. Osmy sté výročí jejího narození připomněla řada bohulibých počinů, které si kladly za cíl zejména přiblížit dnešnímu člověku jedinečnou a výjimečnou osobnost evropského formátu, kterou dcera českého krále Přemysla Otakara I. a zakladatelka prvního kláštera klarisek na sever od Alp bezesporu byla. Jeden ze symbolů sametové revoluce, které bylo Anežčino svatořečení v Římě předzvěstí, totiž opět upadl poněkud v zapomnění.
Řada návštěvníků má výstavu spojenou s titulním vyobrazením světice použitým pro plakát a další propagační materiály. Vybraný obraz pochází z pražského Týnského chrámu a je dílem římského malíře s německými kořeny Alberta de Rohdena. Ten jej vytvořil při příležitosti poutě katolických Slovanů do Říma v roce 1881, jako kopii soudobé fresky Ludvíka Seitze na klenbě hlavní lodi římského kostela Santa Maria dell‘ Anima. Autor spodobnil světici jako mladou princeznu v okamžiku, kdy odkládá svrchní královské roucho, pod nímž se objevuje řeholní hábit. Výjev se stal v Čechách populárním a byl hojně reprodukován. Jeden z ohlasů tohoto dobově oblíbeného ikonografického motivu nalezneme i na jedné z vitráží v kostele Navštívení Panny Marie v Pálečku u Klobuk. Kostel znovuvystavěný roku 1788 byl opraven roku 1903 zásluhou zlonického faráře Františka Krause. Snad v rámci této obnovy byly pořízeny i nové vitráže, které nesou ve středových kruhových výšečích  polopostavy šesti světců, do jejichž souboru byla zahrnuta i tehdy blahoslavená Anežka Česká z rodu Přemyslovců.
Výstavu si nyní můžete znovu připomenout v právě vydaném výpravném katalogu, který vydává Arcibiskupství pražské.

vitraj_palecek_1

 


 
Václav Verner – Kraj kolem Zlonického potoka Tisk E-mail
Napsal Administrator   
23.04. 2012 15:41

palecek_ico_verner

 

 

 

 

 

 

Historií kraje okolo Zlonic se zabývá Václav Verner řadu let; mnozí znají jeho monografii o Pálečku. Jeho další obsáhlou práci o Zlonicku zpřístupňujeme širšímu okruhu zájemců o regionální historii Slánska na našich webových stránkách … kontakt na autora je zde … Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Rukopis jsme rozdělili do jednotlivých kapitol, které je možné stáhnout ve formátu PDF

Celý článek...
 
Restaurování nástěnných maleb v kostnici v Pálečku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
23.04. 2012 13:16

palecek_icoV uplynulých dvou letech (2010-2011) proběhla záchrana nástěnných maleb v kostnici nacházející se při kostele Navštívení Panny Marie v Pálečku. Její vznik můžeme nejspíše spojit s pozdně barokní přestavbou kostela dokončenou roku 1788. Jedná se o čtvercovou stavbu s okosenými rohy a jehlancovou střechou.  V protilehlých rozích na ni navazuje hřbitovní zeď tak, že polovina stavby vystupuje z plochy hřbitova. Vstupním pískovcovým portálem s původními svlakovanými dveřmi vstoupíme do interiéru, jehož všechny čtyři stěny jsou vyzdobeny malbami. Dnes bílý strop s fabiónem potom vyvolává otázku, zda i on nebyl původně umělecky řešen v rámci celkové koncepce. Ikonografie výzdoby je věnována tematice spásy lidské duše a vzkříšení. Na bočních stěnách se nachází dva starozákonní výjevy. Na východní stěně je znázorněn výjev z knihy Job (19, 25-26) provázený citátem „Věřím, že můj vykupitel žije a že v poslední den z hrobu vstane. A v svém těle uvidím Boha.“ Na západní stěně potom výjev z knihy proroka Ezechiela (37, 3) „Synu člověka nemohl bys oživit tyto kosti? I řekl jsem: Pane Hospodine, ty víš.“ Celý výjev je vždy zarámován a nad ním je umístěn příslušný biblický citát v kartuši. Na čelní stěně se potom nachází segmentová nika s malbou iluzivního oltáře. Uprostřed se nachází obraz vítězného Krista na Sféře.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 65 - 71 z 71