Index arrow Aktuality arrow Památková péče a novostavba parkovacího domu ve Slaném
Památková péče a novostavba parkovacího domu ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
03.12. 2012 10:56

parking_1V současné době je dokončována výstavba parkovacího domu na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozsáhlejší novostavbu dokončenou na území městské památkové zóny od doby jejího vyhlášení v roce 1992 a zároveň se výstavba bezprostředně dotýká historického jádra města v nejužším slova smyslu, nabízíme stručné hodnocení z hlediska památkové péče. Pohledově velmi exponované nároží bylo snad největší urbanistickou otázkou a architektonickou výzvou na území města. Volné parcely v těchto místech vznikly bezohlednou asanací původního domovního fondu tvořeného tradiční zástavbou v roce 1988. Původně zamýšlenou socialistickou výstavbu se už naštěstí realizovat nepodařilo, a tak plocha dlouhou dobu sloužila zejména jako parkoviště.

parking_3Volné stavební parcely v centru jsou však určeny primárně k novému zastavění. Město má být tvořeno kompaktním, smysluplným urbanizmem, který vyžaduje doplnění vzniklé proluky. Dané nároží tvoří v podstatě vstup do středověkého jádra města od západu. Jeho působivost dotváří významné architektonické dominanty budova spořitelny z roku 1931, asi nejvýznamnější architektura z období první republiky prohlášená kulturní památkou, a naproti ní potom budova bývalého hotelu – dnes Městské centrum Grand. Obě budovy přitom směrem do nároží architektonicky gradují, každá způsobem odpovídajícím jejich slohové poloze.

Vlastníkem zvolená funkce novostavby je v tomto místě živě diskutovaná. Od počátku bylo zřejmé, že se jí bude muset přizpůsobit forma. Nejedná se o dům v daném, poměrně živém místě běžného charakteru, tedy s obytnou a částečně provozně obchodní funkcí. Objektu schází některé klasické prvky podstatné pro subjektivní vnímání měřítka městského domu (členění okenními osami, odlišení podlaží apod.) Na druhou stranu je pochopitelné, že řešení parkování je aktuální otázkou snad každého města a nejinak je tomu i ve Slaném. Samotná funkce není přitom nejpodstatnější pro posouzení návrhu z hlediska památkové péče.

parking_4V otázce podoby nové stavby byl kladen důraz na kontext výše popsaného nároží, aby stavba nerušila naddimenzovanou hmotou a nepřiměřenou skladbou a mohla se tak začlenit do stávajícího organismu města. Díky oboustranně vstřícnému dialogu mezi projektantem a zástupci památkové péče se tyto cíle do značné míry podařilo dosáhnout, což není vždy samozřejmostí. Dodržena byla historická uliční čára i celková výška shodná s okolními domy. Povrch prefabrikovaných dílců obvodového pláště tvoří kombinace pásů hladkých a strukturovaných v imitaci režného zdiva, které se uplatňuje na budově protější spořitelny. Také barevnost navazuje na okolní zástavbu, červená barva znovu odkazuje k režnému zdivu spořitelny.

Zvláštní pozornost je věnována nároží, k němuž směřuje plášti uličních stran předsazená konstrukce z hliníkového plechu ve dvoubarevném provedení. Jeho zaoblenost koresponduje s protilehlým nárožním domem čp. 100, což je patrné při průhledu ulicí Dr. Edvarda Beneše. V přízemí se objevily nebytové prostory, které objekt oživují a parter se tak více přizpůsobuje okolním domům. Celkově nejslabší je začlenění hmoty novostavby při pohledu z Třebízského ulice, zde je ovšem třeba do budoucna parking_5počítat jednak s dokončením rozestavěného bytového domu i zaplněním poslední zbývající proluky. Neúplně vhodně vyřešená se zdá být návaznost novostavby na přilehlou historizující budovu školy, před níž jakoby hmota novostavby ustupovala. Záměrem projektanta ovšem bylo postavit objekt bez přímého styku s okolní zástavbou.

Novostavba parkovacího domu ve Slaném byla a jistě bude předmětem mnoha debat věcných i ryze obecných. Úkolem památkové péče naštěstí není zasahovat do rozhodnutí obcí v jejich samostatné působnosti, nýbrž sjednotit případné záměry s veřejným zájmem na ochraně architektonického dědictví, mezi které patří i historické jádro Slaného. Je to tak správně, žijeme totiž v demokracii a ne v systému, který se neptal nikoho a jedním nesmyslným povelem vytvořil dnes jen obtížně zacelované rány v obraze města. 

parking_celek