Index arrow Aktuality arrow Dokončení obnovy špýchárku v Kralovicích
Dokončení obnovy špýchárku v Kralovicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
07.11. 2012 13:23

kralovice_ico_1Nedaleko starobylého kamenného mostu klenoucího se přes úzké koryto Bakovského potoka v centru Královic stojí v jeho stínu jiná pozoruhodná stavba nevelkých rozměrů.  Jedná se o poslední hrázděný špýchar na území zemědělského Slánska, jehož celková obnova byla v letošním roce (2012) završena závěrečnou etapou. Tento typ jednoduché stavby tvořící kdysi běžnou součást našich vesnic dnes téměř vymizel, a proto jejich zvlášť dochované příklady chráníme jako osobitý příklad způsobu života našich předků. Špýchar nesl v rámci usedlosti řadu funkcí. Prostory v přízemí sloužily jako chlévy, prostory v patře a půda potom k uskladnění zemědělských či výrobních nástrojů, potravin pro zimní měsíce, krmiva pro dobytek, osiva k jarní setbě, mohla v nich přespávat také čeládka nebo pocestní.

Objekt samotný se postupnými změnami nivelity v okolí ocitl pod úrovní terénu a trpěl opakovaným zaplavováním srážkovou vodou. kralovice_2Náletové dřeviny v bezprostředním okolí potom ještě pomáhaly držet vlhkost v konstrukcích. Voda poškodila zdivo přízemí z lomového kamene nesoucí hrázděné patro a to zejména v jihozápadním dvorním průčelí, které pokleslo o více než 30 cm. Ohrožena byla stabilita celé stavby. Hrozbu zaplavení vyřešil odvodňovací kanálek, který může nově vodu odvézt z kritických míst. Následně se přistoupilo ke stabilizaci zdiva, které bylo třeba podepřít výdřevou na roznášecí prahy, vyheverovat a vrátit do původní úrovně při využití shodného kamene skládaného na úzké spáry vyplněné drobným kamenivem. Současně s vyrovnáním konstrukce došlo k osazení nově řemeslně zhotovených dřevěných zárubní vstupních otvorů v přízemí do stávajících dlabů, které postupně doplnily nové prahy a výplně vycházející z fotodokumentace původních. Zdivo bylo na závěr opatřeno vápennou maltou a nabíleno.

kralovice_3V další fázi (2009) došlo v několika místech k vyspravení dožilých a poškozených části trámů hrázděné konstrukce severní strany a stropních trámů při maximálním zachování původní hmoty. Prvky byly nastaveny tesařsky provedenými protézami shodného průměru s užitím tradičních spojů čepovaných na dřevěné kolíky. V následujícím roce (2010) se dočkala přeložení střešní krytina z bobrovky, která mohla být opětně položena na nové laťování, doplněny musely být pouze hřebenáče kladené tradičně do malty. Také krovové prvky byly vyspraveny pouze lokálně a to u tří vazných trámů. Zcela v havarijním stavu se naopak nacházely již částečně chybějící prkenné podlahy napadené dřevokazným hmyzem a hnilobou, které bylo třeba kompletně nahradit (2011). Vlastník také zahájil svépomocí obnovu chybějící hliněné mazaniny lepenicových výplní. V některých místech byla hrázděná konstrukce už obnažena, opět se jednalo zejména o severní stranu vystavenou nejvíce nepřízni povětrnosti. Závěrečná etapa obnovy, která se uskutečnila, jak bylo výše zmíněno, v letošním roce (2012), se týkala bedněné pavlače dvorního průčelí, sloužící k obsluze místností v patře. Zcela nově muselo být zhotoveno schodiště včetně madla, které nebylo známo ani z dobových fotografií a jeho rekonstrukce tak vycházela z analogických příkladů. Jeho usazení vychází z dochovaných otisků a zářezů v pavlači. Původní a bez zásahu naopak zůstaly trámy nesoucí pavlač i její podesta se sloupky.

kralovice_5Přestože bylo postupně třeba v určité míře sanovat téměř veškeré konstrukce, je možné obnovu označit za velmi citlivou. Zachována byla podstatná část původních prvků, které nenahraditelným způsobem podtrhují autenticitu každého historického díla, k nutným výměnám a doplňkům byly potom užity shodné materiály obvyklé v této oblasti. V neposlední řadě je třeba uvézt, že obnova mohla proběhnout za přispění Ministerstva kultury ČR z programu Obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a nebyla by možná bez osobního nasazení šikovných řemeslníků a neutuchajícího odhodlání a zápalu vlastníka.

Fotografie před zahájením oprav a po dokončení; další snímky z průběhu opravy naleznete zde

 

kralovice_4