Index arrow Aktuality arrow Restaurování nástěnných maleb v kostnici v Pálečku
Restaurování nástěnných maleb v kostnici v Pálečku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
23.04. 2012 13:16

palecek_icoV uplynulých dvou letech (2010-2011) proběhla záchrana nástěnných maleb v kostnici nacházející se při kostele Navštívení Panny Marie v Pálečku. Její vznik můžeme nejspíše spojit s pozdně barokní přestavbou kostela dokončenou roku 1788. Jedná se o čtvercovou stavbu s okosenými rohy a jehlancovou střechou.  V protilehlých rozích na ni navazuje hřbitovní zeď tak, že polovina stavby vystupuje z plochy hřbitova. Vstupním pískovcovým portálem s původními svlakovanými dveřmi vstoupíme do interiéru, jehož všechny čtyři stěny jsou vyzdobeny malbami. Dnes bílý strop s fabiónem potom vyvolává otázku, zda i on nebyl původně umělecky řešen v rámci celkové koncepce. Ikonografie výzdoby je věnována tematice spásy lidské duše a vzkříšení. Na bočních stěnách se nachází dva starozákonní výjevy. Na východní stěně je znázorněn výjev z knihy Job (19, 25-26) provázený citátem „Věřím, že můj vykupitel žije a že v poslední den z hrobu vstane. A v svém těle uvidím Boha.“ Na západní stěně potom výjev z knihy proroka Ezechiela (37, 3) „Synu člověka nemohl bys oživit tyto kosti? I řekl jsem: Pane Hospodine, ty víš.“ Celý výjev je vždy zarámován a nad ním je umístěn příslušný biblický citát v kartuši. Na čelní stěně se potom nachází segmentová nika s malbou iluzivního oltáře. Uprostřed se nachází obraz vítězného Krista na Sféře.

Po stranách se rozvíjí bohatý akantový až rokajový ornament prokládaný květinami. Nad nikou čteme nápis v kartuši „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít“ (evangelium sv. Jana 1, 25). Stěny dřevěné oltářní menzy tvoří mřížoví, které nabízí pohled na scénu očistce. Na stěně namalovaným plamenům jsou představeny na dřevěných deskách malované modlící se postavy (dnes uloženy samostatně). Vstupní stěna má vchodovou niku rámovanou iluzivním rokajovým rámem výklenků s lebkami a kostmi.
Celkový stav výmalby se zejména vlivem vlhkosti v poslední době natolik zhoršil, že bylo nutné pro další zachování urychleně zahájit sanaci. Již v předstihu došlo k položení drenáže kolem objektu, která alespoň částečně odvádí srážkovou vodu při absenci okapů, problém vlhkosti stěn ovšem i nadále přetrvává. Malby samotné byly téměř z poloviny opadané, v některých místech až do výšky 1,5 metru, a hrozila další destrukce. Nejhorší stav vykazovala severní stěna.
V rámci první etapy (2010) bylo provedeno základní zajištění odpadnutím hrozících omítek s malbou. Pomocí injektáže byla do dutin vpravena jemná vápenná omítka a k ní přichyceny odpadávající kusy. Poté mohla být upevněná místa podmazána hrubší omítkou, která zajistila fixaci ke zdivu. Malby tak byly uvedeny do stavu, kdy je možné provádět jejich běžné restaurování.

P1150869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2011 pak došlo k samotnému restaurování maleb. Ty byly v místech dříve odpadlé a nově dodané omítky částečně doplněny. V případě východní stěny se jednalo téměř o třetinu výjevu. Tuto metodu bylo možné užít vzhledem k celkově lidovému pojetí ve větší míře, než-li by se dalo připustit v případě umělecky hodnotnějšího díla. Jednoznačné odlišení doplněných částí zajistila následná retuš, které jednotlivé části opticky oddělila.Součástí původní koncepce interiéru márnice byla i instalace kosterních pozůstatků, jak dokládají dobová vyobrazení obelisků po stranách oltáře. Vnitřní výzdoba tak kombinovala skutečné a iluzorní prvky. Přestože samotnou malířskou výzdobu lze po umělecké stránce označit za práci nižší kvality a lidovější formy, jedná se celkově o jednu z nejautentičtěji dochovaných barokních kostnic v rámci středočeského kraje.
Práce, jejichž investorem je zlonická farnost, byly podpořeny Ministerstev kultury ČR z Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a obcí Klobuky. V průběhu prací jsme se bohužel také přesvědčily na vlastní oči o tom, že krádeže památkového fondu nejsou zdaleka minulostí. V průběhu druhé etapy došlo v areálu hřbitova k odcizení cenného barokního náhrobku stojícího při márnici a majícího statut kulturní památky. I z tohoto důvodu nemohou být volné součásti vnitřní výzdoby zpět na místě.

palecek_celek