Index arrow Gothard 2007
Gothard 2007

gothard28 Letos si připomeneme 1010 let od smrti českého biskupa sv. Vojtěcha, zakladatele prvního kláštera benediktinů Čechách. I dávné počátky města Slaného jsou spjaty s benediktinskými mnichy, kteří zde založili proboštství a vystavěli kostel sv. Gotharda. Tradičně se udává, že slánské proboštství bylo založeno v roce 1137, dnešní historická věda nicméně klade založení proboštství až do druhé poloviny 12. století. Ve Slaném se v tomto případě přidržíme tradičního data a v roce 2007 si připomeneme 870 let od založení Slánského proboštství.

 

V tomto roce připravujeme ve spolupráci s Městským muzeem ve Slaném, slánským Infocentrem a Římskokatolickou farností ve Slaném několik akcí, které se váží ke slánskému kostelu sv. Gotharda a beneditkinům v Čechách. I tímto způsobem chceme připomenout úlohu benediktinů pro rozvoj duchovní kultury města Slaného a našeho kraje. Rovněž připravujeme průvodce památky, který by měl být vytištěn v závěru roku.
Zde přinášíme kalendář událostí, které budeme postupně doplňovat a upřesňovat. A také tady zveřejníme řadu článků, které dokumentují historii památného kostela sv. Gotharda.

 

Svatogothardské kalendárium

gothardznamka15.2. čtvrtek • Nová výroční turistická známka sv. Gothard (1137 - 1207), známka v prodeji ve slánském Infocentru.


17.3. sobota / 9.00 •
Jak se stavěly středověké kostely a katedrály (ing. arch. Petr Chotěbor, správa pražského hradu). V rámci Slánské akademie volného času / Městské kulturní centrum - Grand /


19.5 sobota / 9.00 • Ve znamení benediktinského kříže (PhDr. Vladimír Přibyl seznámí posluchače s uměním břevnovských a broumovských benediktinů zejména v době barokní - vedle Břevnova to budou zejména památky na Kladně, dále Broumovsku a okolo Police nad Metují. V rámci Slánské akademie volného času. Městské kulturní centrum - Grand

znak26. 5. sobota / 9.30mše svatá v kostele sv. Gotharda ve Slaném. - Svatovojtěšské putování za duchovní obnovu našeho kraje. Hlavním celebrantem převor břevnovského kláštera benediktinů P. Prokop Siostrzonek o.s.b.

26. 5. sobota / 11.00 Ora et labora - benediktini včera a dnes. Setkání a beseda s převorem kláštera břevnovských benediktinů P. Prokopem Siostrzonkem o.s.b. v bývalé kolejní kapli slánských piaristů. Fotografie ze mše svaté a setkání v muzeu naleznete v galerii.

13. 6. středa - Prohlídka kostela sv. Gotharda ve Slaném, zahájení v 15.30

8. 9. sobota /10 hodin - Dny evropského dědictví Slavnostní setkání v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Při setkání zazní starobylý gregoriánský chorál v podání souboru Schola benedicta.

20.12. čtvrtek / 15. 30 - Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků 1137 - 2007 předvánoční uvedení publikace o slánském kostele v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Setkání zahájí ředitelka muzea Božena Franková a za autorský kolektiv význam slánské památky připomene ing. arch. Petr Chotěbor a PhDr. Vladimír Přibyl.Benediktini Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.01. 2007 16:29

Gothard1V letošním roce si chceme připomenout výročí založení proboštství u kostela sv. Gotharda ve Slaném, který se tradičně uvádí k roku 1137. A protože dějiny kostela sv. Gotharda, jeho nejstarší fáze, souvisí s řádem benediktinů, připomněli jsem tuto skutečnost deskou na slánském děkanství, na kterou jsme umístili Kříž sv. Benedikta. Na letošní rok také připravujeme řadu akcí, při kterých si chceme připomenout vznik a historii jedinečné slánské dominanty - kostela sv. Gotharda.

Celý článek...
 
Pohled historika umění Jaroslava Pavelky Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
24.01. 2007 08:47

gothard9 Po Zdeňku Wirthovi, který podstatně posunul naše znalosti o svatogothardském kostele, a to i metodologicky, připomeneme předčasně zemřelého historika umění Dr. Jaroslava Pavelku (* 1914, † 1950). Ten se věnoval slánské památce v drobné publikaci Slaný, která vyšla roku 1941 v dusné atmosféře protektorátu v edici Poklady národního umění, a to jako XLI. svazek. V tomto případě běží o pohled historika umění, kterému ani tak nejde o archeologicky deskriptivní popis vzniku jednotlivých částí kostela, ale hodnotí památku více jako architektonické umělecké dílo.

 

Celý článek...
 
Slánský svorník a francouzský sochař A. Bourdelle Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.02. 2007 09:10

svornikicoDnes se v kostele sv. Gotharda zastavíme u nejhodnotnější středověké skulptury, zajdeme do kněžiště a podíváme se vzhůru na pozdně gotický svorník s hlavou Krista; je však vysoko nad námi, a tak rozeznáme málo. Proto bude lépe navštívit slánské muzeum, kde se nachází jeho kvalitní sádrový odlitek, pořízený při opravě kostela na sklonku 19. století.
Slánský svorník s hlavou Krista je spojen s osobností významného francouzského sochaře Émilla Antoina Bourdella (* 1861, † 1929), jehož památnou návštěvou v Praze roku 1909 žila široká umělecká obec. O jeho díle a výtvarných názorech čteme v soudobém českém tisku - ve Volných směrech o jeho díle psal sochař Stanislav Sucharda a návštěvu zhodnotil malíř Miloš Jiránek.

 

Celý článek...
 
O čem hovoří zdivo kostela sv. Gotharda Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
24.03. 2007 15:16
gotzdivo

Při dalším setkání s kostelem sv. Gotharda ve Slaném, při poznávání jeho stavební historie, musíme připomenout několik postřehů ing. arch. Petra Chotěbora, které jsme slyšeli na jeho přednášce na Akademii volného času ve Slaném 17. 3. 2007. I když jeho vystoupení bylo věnováno velkým kostelům, zejména pražské katedrále, u řady památek dokumentoval stejné postupy středověkých stavebních hutí. Posluchače slánské akademie se pokusil naučit „číst“ na kamenných stěnách středověkých památek jejich stavební historii. Vzhledem k tomu, že jako příklad často zmiňoval i kostel sv. Gotharda ve Slaném, pokusíme se na tomto místě některé jeho postřehy uvést i pro další zájemce slánské historie.

Celý článek...
 
Tajemný Terrigenův epitaf Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.05. 2007 17:55

epitaf icoPři dnešním renesančním zastavení ve slánském kostele se pohybuje autor na tenkém ledě s vědomím, že by měl popsat tuto etapu přece jen někdo povolanější, kdo je sběhlý v renesančním písemnictví. Ale ani toto období nelze opominout, byť z výtvarných památek se nám nezachovalo téměř nic.
Důvodem je skutečnost, že období po roce 1500 nebylo v našich zemích obecně církevnímu umění nakloněno. V duchovním životě upřeli tehdy věřící pozornost zejména k četbě Písma svatého, je to období rozvoje českého písemnictví a překladu bible do českého jazyka (Kralická bible). V duchu reformace byla odmítána církevní tradice, odmítána úcta ke svatým a jejich oltářům. Vedle mluveného slova a výkladu biblických perikop se však rozvíjel duchovní zpěv, jak o tom svědčí mohutné pěvecké kruchty i v okolí Slaného (např. kostely v Hospozíně, Velvarech).

Celý článek...
 
Kněžiště kostela sv. Gotharda – kamenná kniha minulosti Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.09. 2007 11:57

znackaicoV sobotu 8. září na den památek se mnozí Slaňáci vypravili na prohlídku kostela sv. Gotharda a zejména jeho vznosného kněžiště. Na místě ocenili um středověkého mistra, který navrhl a řídil stavbu štíhlého presbyteria, ale mnozí pro sebe objevili i další svědectví - desítky značek kameníků cechovních korporací na kvádrech presbytáře, které později doplnily záhadné nápisy vztahující se snad k průběhu stavby a dál krátké texty s tradičními symboly víry.

Celý článek...
 
Předvánoční uvedení publikace o kostele sv. Gotharda Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
04.12. 2007 13:19

vorlovaPamátka a člověk, často podobné příběhy – je tu zrození a život, během kterého jsme svědky tolika osudných setkání. Existence starobylých objektů, pokud se nic mimořádného nepřihodí, je většinou dlouhá. Kolik generací již prošlo kolem slánského kostela! Pohledy na památku mohou být rozdílné. Architekt se zabývá krovem, historik umění se věnuje interpretaci barokního obrazu a archivář hledá ve farní pamětnici dobu jeho vzniku. Památka však znamená ve svém úhrnu podstatně více, vše ostatní jsou jen více či méně zdařilé komentáře. Tuto skutečnost si uvědomujeme, když se díváme na slánský chrám, jehož štíhlá loď jakoby rozrážela hladinu věčnosti … Z úvodu publikace Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků (1137 – 2007).

Celý článek...
 
Sochařská výzdoba slánských zpovědnic Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.02. 2008 10:55

kajicnici ikoV době postní se vrátíme do kostela sv. Gotharda a zastavíme se u barokní plastiky, která umocňuje celkový vzhled interiéru. Již při zběžné prohlídce můžeme konstatovat, že barokní sochařská výzdoba vyšla z několika dílen a že její výtvarná úroveň kolísá. Máme před sebou monumentální sochy z hlavního oltáře, propracované i v detailu. Jiná ruka zase vytvořila poněkud zběžně provedené a svou hmotou poněkud těžkopádné sochy andělů doprovázející boční oltáře.

Celý článek...